Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
  • Praha 3
  • Čistá trojka
  • Mobilní rozhlas
  • Antigraffity program
  • Trhy na Jiřáku
  • Pravidla podporovaného bydlení

Prioritní oblasti a cíle 

1. Trojka strategická, rozvojová a bezpečná

SC 1 ⟶ EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE, OTEVŘENOST, TRANSPARENTNOST

Komunikace a transparentnost jsou veřejností i odborníky hodnoceny dobře. Praha 3 má rezervu v registrovanosti obyvatel do Mobilního rozhlasu (cca 5 % obyvatel). Zástupci městské části se budou pravidelně scházet s různě zaměřenými skupinami (např. podnikatelé, organizace v sociální oblasti, kulturní organizace, ale i obyvatelé jiných národností), aby bylo jasné, co právě potřebují, a městská část jim mohla být nápomocna. Cílem Prahy 3 je ještě důsledněji plánovat projekty od začátku společně s obyvateli.

SC 2 ⟶ EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ A ROZVOJ

Městská část se zaměří na to, aby rozmístění veřejných služeb a možností trávení volného času bylo rovnoměrné po celé Praze 3. Pro větší bezpečnost bude rozšiřován kamerový systém v rizikových lokalitách. Praha 3 chce ještě více přispívat ke snížení podstavu městských strážníků (máme 80, potřebujeme 96).

SC 3 ⟶ ZAČLENĚNÍ NOVÉ ČTVRTI NA NÁKLADOVÉM NÁDRAŽÍ DO ŽIŽKOVA

Ve spolupráci s hl. m. Prahou a investory bude Praha 3 požadovat dostatečnou veřejnou vybavenost (školy, školky, zdravotní a sociální služby, parky, dopravní obslužnost). Cílem je získat prostupné a nově využité území. Historická budova by se měla stát centrem kulturního a společenského života celopražského významu.

2. Trojka zodpovědná a hospodárná

SC 4 ⟶ ZAJIŠTĚNÍ DOBRÉHO HOSPODAŘENÍ

Praha 3 bude i nadále hospodařit s vyrovnaným rozpočtem (bez ohledu na končící příjmy z privatizace) a transparentně (rozklikávací rozpočet + zveřejňování smluv nad 10 000 Kč v registru smluv). Praha 3 bude čerpat maximum prostředků z vnějších zdrojů (dotace a jiné).

SC 5 ⟶ SYSTÉMOVÉ, HOSPODÁRNÉ A UDRŽITELNÉ NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM

Praha 3 vylepší evidenci svých nemovitostí a jejich správu. S byty i nebytovými prostory bude nakládat předvídatelně podle dlouhodobé koncepce. Bude snižovat jejich energetickou náročnost (zateplování atd.). Dokončí zbývající schválenou privatizaci bytů.

3. Trojka dostupná, mobilní a klidná

SC 6 ⟶ ZKLIDNIT AUTOMOBILOVOU DOPRAVU

Praha 3 bude podporovat MHD jako prioritní formu dopravy (např. pohodlnější a bezbariérová nástupiště, nové tramvajové tratě, dobíjecí stanice pro elektrobusy). Bude zavádět zklidňující prvky v rezidenčních oblastech.

SC 7 ⟶ ZVÝŠIT DOPRAVNÍ BEZPEČNOST

Praha 3 bude i nadále rozšiřovat bezpečné možnosti pro pěší a cyklodopravu.

SC 8 ⟶ LEPŠÍ PODMÍNKY PRO DOPRAVU V KLIDU

Praha 3 modernizuje a opraví svá garážová stání. Připravuje se rekonstrukce podzemních garáží na Vinohradské (viz s. 28). Rozšíří možnosti krátkodobého parkování (zásobování, řemeslníci atd.). Zlepší vymáhání pokut.

SC 9 ⟶ ZVÝŠIT UŽÍVÁNÍ JINÝCH (NEMOTOROVÝCH) DRUHŮ DOPRAVY

Praha 3 propojí a zkvalitní trasy pro pěší a cyklisty včetně laviček, stojanů, přechodů atd. Bude podporovat rozvoj sdílení (aut i kol).

4. Trojka udržitelná, čistá a prostupná

SC 10 ⟶ ŘEŠENÍ PRO PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNĚ KLIMATU

Městská část bude lépe hospodařit s vodou ve veřejném prostoru (retenční nádrže, podpora vsakovacích povrchů atd.). Bude smysluplně podporovat zelené střechy a fasády na svých budovách. Ve spolupráci s investory bude prosazovat více opatření pro příznivé životní prostředí. Bude podporovat komunitní zahrady, zeleň ve vnitroblocích, zahradničení v ulicích, zahrádkářské osady.

SC 11 ⟶ ZEFEKTIVNIT SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Prostřednictvím osvěty a motivace bude Praha 3 předcházet vzniku odpadů. Bude zkvalitňovat síť kontejnerů na tříděný odpad a vylepšovat četnost svozu. Bude rozšiřovat obecní kompostování.

SC 12 ⟶ VYBUDOVAT PROSTUPNÉ A BEZPEČNÉ ÚZEMÍ S DŮRAZEM NA UDRŽITELNOST

Praha 3 bude rozšiřovat zejména pěší prostupnost území (např. Olšanské hřbitovy, území nákladového nádraží). Bude rozšiřovat bezbariérovost ve svých budovách a ve spolupráci s Dopravním podnikem i na zastávkách MHD.

SC 13 ⟶ ZAJISTIT DOSTUPNOST KVALITNÍHO A ZDRAVÉHO VEŘEJNÉHO PROSTORU PRO OBYVATELE

Praha 3 bude zapojovat veřejnost a místní komunity do plánování kultivace veřejného prostoru. Ve spolupráci s místními podnikateli bude odstraňovat vizuální smog.

5. Trojka pečující, vzdělaná a zdravá

SC 14 ⟶ PODPOŘIT SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY A JEJICH FINANCOVÁNÍ

Praha 3 i v budoucnu udrží vysokou kvalitu a dostupnost sociálních a návazných služeb (projekt moderního domu sociálních služeb Pod Lipami), zajistí dostatek prostředků na jejich fungování. Posílí mezioborovou informovanost a spolupráci (sociální služby, zdravotnictví, školství).

SC 15 ⟶ PODPOŘIT PÉČI, KTERÁ UMOŽŇUJE ČLOVĚKU SETRVAT V JEHO PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ

Městská část bude i nadále rozvíjet osobní asistenci, pečovatelské služby, domácí zdravotní péči. Stejně jako paliativní péči ve svých pobytových zařízeních.

SC 16 ⟶ INTEGROVAT VYBRANÉ SKUPINY OBYVATEL

Praha 3 bude i nadále podporovat integraci sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených. Bude podporovat zapojení cizinců a jejich rodin do místního života.

SC 17 ⟶ PODPOŘIT KOMUNITNÍ ŽIVOT A RODINNOU POLITIKU

Praha 3 bude podporovat vznik a rozvoj center zaměřených na rodiny s dětmi. Praha 3 bude podporovat mezigenerační komunitní život.

SC 18 ⟶ PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT

Praha 3 bude podporovat různé formy výuky i rozvoje, které odpovídají současným nárokům (práce s informacemi, kritické myšlení). Bude podporovat profilování škol, jejich propagaci i zapojování žáků do místního života.

SC 19 ⟶ INVESTICE DO MAJETKU A VYBAVENÍ ŠKOL

Praha 3 rozšíří kapacitu mateřských a základních škol a bude vylepšovat jejich vybavenost (např. odborné učebny).

SC 20 ⟶ POSKYTOVAT KOMPLEXNÍ PODPORU VEDENÍ I ZAMĚSTNANCŮM ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Praha 3 odlehčí administrativní zátěž škol (např. při čerpání dotací). Bude i nadále podporovat profesní rozvoj učitelů a motivovat k práci ve školství (byty pro učitele, jazykové kurzy atd.).

SC 21 ⟶ SNÍŽENÍ NEROVNOSTI PŘÍSTUPU KE KVALITNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Praha 3 bude podporovat spolupráci s rodinami, meziresortní spolupráci (škola, OSPOD, podpora bydlení, neziskové organizace, zdravotnická zařízení).

SC 22 ⟶ PODPOŘIT INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Praha 3 bude podporovat společné vzdělávání bez ohledu na zdravotní, sociální, kulturní či jiné znevýhodnění i zapojení žáků nadaných, kteří potřebují specifický přístup učitele. Zajistí rovné podmínky pro vzdělávání.

SC 23 ⟶ ZAJISTIT DOSTUPNOST A KAPACITU LÉKAŘSKÉ PÉČE

Praha 3 bude i nadále zajišťovat kvalitní zázemí (zejm. polikliniky Vinohradská a Olšanská) pro dostatek praktických lékařů i specialistů. Bude podporovat prevenci onemocnění.

6. Trojka volnočasová

SC 24 ⟶ ZVÝŠIT MOŽNOSTI TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU

Ve spolupráci s poskytovateli volnočasových aktivit bude Praha 3 rozšiřovat nabídku aktivit pro děti po skončení výuky (včetně přístupnosti pro sociálně slabší). Bude podporovat projekty a akce pro celou rodinu. Posílí roli sportovního areálu Pražačka.

SC 25 ⟶ ROZVÍJET VOLNOČASOVOU INFRASTRUKTURU

Výstavbou hřišť a sportovních prvků bude Praha 3 podporovat neorganizované sportovní vyžití. Po dohodě se školami otevře jejich sportoviště v odpoledních hodinách veřejnosti.

SC 26 ⟶ DOSTAT KULTURU A UMĚNÍ BLÍŽ K LIDEM

Praha 3 bude podporovat rozvoj komunitního života ve vnitroblocích, umění ve veřejném prostoru, rozvoj malých galerií, ateliérů, umělecko-kulturních prostorů. Bude rozvíjet spolupráci s kulturními komunitami a metodicky jim pomáhat při pořádání kulturních akcí.

Login