Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
  • Praha 3
  • Čistá trojka
  • Mobilní rozhlas
  • Antigraffity program
  • Trhy na Jiřáku
  • Pravidla podporovaného bydlení

6. JAK PROMĚNU FINANCOVAT? 

Před zahájením vlastního projektu zvažte své finanční možnosti. Ideální je mít vizi pro celý vnitroblok. Ten pak totiž může mít větší množství funkcí (rekreační, pěstební, herní atd.). Při samotné realizaci lze projekt rozfázovat a řešit vždy jen to, na co momentálně stačí síly a finance. Pokud není možné řešit vnitroblok jako celek, nezbývá než řešit jen jeho část.

Pokud nenajdete dostatek financí, obnovujte vnitroblok svépomocí nebo využijte dotační příležitosti.  

 

 
 
 

 

Grantové tituly vhodné pro revitalizaci vnitrobloků 

Praha 3: Životní prostředí 

  • Zelený podprogram – zakládání a obnova zeleně 

Cílem podprogramu je zlepšit kvalitu životního prostředí městské části rozšířením a obnovou ploch veřejné zeleně a tím zlepšit kvalitu života jejich obyvatel. 

- podpora veřejného projednání záměru založení nových ploch zeleně v rámci obnov vnitrobloků, předzahrádek 

- zpracování prováděcí dokumentace pro založení či obnovu ploch zeleně včetně předpokládaného rozpočtu realizace a stanovení závazné následné péče po dobu 3 let 

- realizace založení nových ploch zeleně dle zpracované prováděcí dokumentace (vnitrobloky, předzahrádky) 

- realizace obnovy stávajících ploch zeleně (výměna druhové skladby dřevin, výsadba domácích druhů dřevin, obnova travnatých ploch, založení květnatých luk, zakládání trvalkových záhonů …) 

- zlepšení vzhledu obytných budov a jiných objektů založením zelených stěn 

- údržba nově založených nebo obnovených ploch zeleně 

- zakládání a provoz komunitních zahrad 

 

  • Modrý podprogram – voda a biodiverzita 

Cílem podprogramu je zajistit druhovou pestrost, ekologickou stabilitu, zlepšit mikroklima, podpořit zadržování vody v městské krajině včetně péče o zdroje vody. 

- prováděcí projekty na podporu biodiverzity, zadržování vody a využití dešťové vody v městské krajině 

- instalace zařízení k zadržování a opětovnému využití dešťové vody v městské krajině (nadzemní nádoby na dešťovou vodu) 

- výměna stávajících méně propustných povrchů za povrchy umožňující zasakování vody do půdy 

- obnova studní a vodních prvků z pramenů 

- realizace motýlích louček, ptačích budek, opatření pro zvláště chráněné druhy živočichů, refugií pro živočichy (hmyzí hotely, broukoviště, ježkovníky apod.), opatření proti šíření klíněnky 

Dotační portál: https://dotace.praha3.cz/ 

Videozáznam semináře MČ Prahy 3 Dotační program životní prostředí pro rok 2023 

 

Magistrát hl. města Prahy

Doporučujeme věnovat pozornost i formálním náležitostem žádosti (např. sehnat si souhlas vlastníků pozemku) i dostatečné kvalitě obsahové koncepce žádosti. Ohledně formálních náležitostí se můžete poradit se specialistou grantové problematiky, Ing. Václavem Saifrtem, 236005826, vaclav.saifrt@praha.eu 

Obsahovou koncepci žádosti můžete zkonzultovat se spolkem Bieno

Vhodné je vyšetřit si dostatek času na přípravu. 

 

Ostatní

 

 

 

 

Zdroj: Bieno 

 

Login