Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
  • Praha 3
  • Čistá trojka
  • Mobilní rozhlas
  • Antigraffity program
  • Trhy na Jiřáku
  • Pravidla podporovaného bydlení

Zóna 30 u Vinohradské nemocnice - výsledky ankety

Praha 3 jako jedna z prvních městských částí zahrnuje nově do participace občanů i některá dopravní opatření. Návrh zóny 30 v oblasti u Vinohradské nemocnice mezi ně patří. Přinášíme výsledky ankety, které se zúčastnilo 389 respondentů. 

V roce 2022 provedla agentura Median na Praze 3 reprezentativní průzkum Postoje k zónám 30, z kterého vyplynulo, že většina občanů podporuje zóny 30 v rezidenčních oblastech (54 % podporovatelů zón 30, 22 % lhostejných a 24 % odpůrců zón 30). Rozšíření zón 30 do dalších rezidenčních lokalit podporuje 49 %, 23 % má neutrální názor, 28 % obyvatel rozšíření nepodporuje.

4. 4. 2023 proběhla komentovaná procházka v oblasti a od 6. do 16. 4. běžela anketa. Cílem ankety bylo nejen ověřit, zda návrh a doprovodná opatření nejdou proti vůli obyvatel a uživatelů území, ale také shromáždit cenné podněty a připomínky. Neboť detailní dlouhodobá zkušenost z území je nenahraditelná.

Z30VN

Účast v anketě byla úctyhodná: 389 respondentů. Ze dvou třetin anketu vyplňovali muži, což u dopravního tématu nepřekvapuje. Např. u dětských hřišť nacházíme poměr zrcadlově obrácený. Vzhledem k výsledkům reprezentativního průzkumu lze předpokládat, že vyšší účast žen by podporu zóně 30 nejspíš ještě zvýšila (viz s. 6 zprávy z reprezentativní průzkumu).

Rezidentů bylo mezi respondenty 31%, pracujících/studujících v oblasti 10%, v kategorii jiné pak 58%. Výsledky jsme tedy kontrolovali za všechny tři kategorie zvlášť, abychom zachytili případné názorové odchylky. Ukázalo se, že ve většině případů (výjimky zmiňujeme) s drobnými odchylkami vykazují stejné názorové trendy jako celá skupina respondentů, byť u skupiny obyvatelé byla podpora obvykle slabší než u celé skupiny.

Nejvíce se lidé v oblasti pohybují pěšky, na druhém místě je auto, na třetím MHD, kolo je čtvrté.

 

Hollarovo náměstí

Návrh uzavření ulice před školou na Hollarově náměstí pro automobilovou dopravu získal hodnocení 6,8 na desetibodové škále (obyvatelé 5,5). V otevřených odpovědích někteří upozornili, že by se tím zkomplikoval příjezd do části Soběslavské, což by se dalo řešit tím, že by se jednosměrka v západní části náměstí na počátku otevřela oběma směry.

Nový přechod v jihozápadní části získal hodnocení 6,89 (obyvatelé 5,6). Návrh posunu nádob na tříděný odpad pro lepší přístup do parku 6,3 (obyvatelé 5,5).

 

Šrobárova – nový přechod do nemocnice

Z celé skupiny byla podpora pro nový přechod 58 %, proti 29 %, nevím 13%. V kategorii obyvatel + pracujících/studujících v celé oblasti (162 respondentů) to bylo ano 49%, ne 39 %, nevím 12 %. V kategorii obyvatel + pracujících/studujících v bezprostředně sousedící mikrooblasti (52 respondentů) převážilo ne 48 %, ano 35 %, nevím 17 %.

Mezi otevřenými odpověďmi se objevilo mnoho požadavků na zřízení tohoto přechodu, ale objevila se tam i podpora zřízení pouze místa pro přecházení.

 

Návrh obytné zóny – Květná a spodní Votická

Zavedení obytné zóny (rychlost 20 km/h, děti si mohou hrát na ulici, ale musí umožnit průjezd) v této mikrooblasti získalo 6,38 na desetibodové škále. Téměř identicky (6,37) podpořili návrh obyvatelé (35 respondentů) dotčené mikrooblasti. Zpomalovací terče při vjezdu a výjezdu získaly 5,82. U obyvatel mikrooblasti 5,68. U obyvatel celé oblasti navrhované zóny 30 pouze 4,87.

 

Hodnocení podmínek v celé oblasti:

-podmínky pro pěší: 5,63 (obyvatelé 5,89)

-dostupnost parkovacích míst: 4,85 (obyvatelé 4)

-infrastruktura pro jízdu na kole 4,61 (obyvatelé 5)

 

Pozitiva a negativa zóny 30 v oblasti

Hlavní pozitiva víceméně odpovídala výsledkům reprezentativního průzkumu pro celou Prahu 3:

1. větší bezpečnost pro děti, chodce, cyklisty

2. méně hluku z dopravních prostředků

3. lepší přehlednost na křižovatkách.

 

U hlavních negativ se výsledky od průzkumu (pomalá jízda, přecházení mimo přechody, více pokut) lišily více:

1. žádná negativa

2. zbytečně vynaložené finanční prostředky

3. chodci budou mít tendenci přecházet mimo vyznačené přechody

 

Oproti reprezentativnímu průzkumu krajní kategorie (žádná negativa/pozitiva) značně posílily: žádná negativa 51 % (19 % v průzkumu), žádná pozitiva 35 % (6 % v průzkumu). Dá se to přičítat samosběru dat v anketě a logicky vyšší účasti lidí s vyhraněným postojem.

 

Smysluplnost zóny 30 v oblasti

Míra smysluplnosti zóny 30 v oblasti klesala od všech respondentů směrem k obyvatelům:

Celkově (389 respondentů):

určitě ano 52 %    spíše ano 10 %   nevím 2 % spíše ne 9%  určitě ne 28 %

 

Obyvatelé + pracující/studující (162 respondentů)

určitě ano 42 %    spíše ano 7 %   nevím 1 %   spíše ne 9%  určitě ne 41 %

Obyvatelé (122 respondentů) 

určitě ano 37 %   spíše ano 7 %   nevím 0 %   spíše ne 11%  určitě ne 44 %

 

Zajímavé je, že někteří respondenti, kteří neviděli smysluplnost zóny 30 v oblasti, viděli smysluplnost jednotlivých doprovodných opatření. Otevřené odpovědi naznačují, že obecné odmítání zón 30 souvisí s obecným odporem k regulacím.

 

Podněty           

V otevřených otázkách respondenti uvedli celou řadu detailních podnětů a připomínek, s kterými bude návrh dále pracovat. Získali jsme takto cenné detailní informace založené na každodenní zkušenosti:

- křižovatka Šrobárova/U Vinohradské nemocnice je nepřehledná, přes parkující auta není výhled, nutné alespoň zrcadlo (8)

- kvůli parkování před nemocnicí nelze projít po chodníku (6)

- autobusová zastávka by se měla přesunout před nemocnici (hluk a zplodiny pro okolní domy na současném místě) (4)

Dále se objevily např. požadavky na cyklopruhy, více míst k sezení, opravy chodníků a vozovky (3) či parkování pro kola a koloběžky u nemocnice (2).

Řešeny budou i podněty nad rámec návrhu zóny 30 (např. přístupnost parkovacích zón Prahy 10 v oblasti pro obyvatele Prahy 3).

 

Výsledky ankety ukázaly, že přes názorovou vyhrocenost většina respondentů zónu 30 a související opatření v oblasti podporuje.

Vzhledem k častým obavám je třeba závěrem připomenout, že v návrhu nejsou žádné zpomalovací prahy a sanitky se signalizací samozřejmě třicítkou omezovány nejsou.

 

Výsledky ankety Z30 u Vinohradské nemocnice

Náhled ankety

Sdílet:

Karel Světlík

21. 04. 2023

Login